Επισκευή βλαβών

Το τμήμα ύδρευσης με το κατάλληλο εργατοτεχνικό και μηχανολογικό προσωπικό που διαθέτει επεμβαίνει και επισκευάζει τις βλάβες που δημιουργούνται στο δίκτυο. Βασικές αιτίες των βλαβών του δικτύου είναι οι επεμβάσεις τρίτων, η παλαιότητα, οι αυξομείωσης των πιέσεων, οι καθιζήσεις η μετακινήσεις του εδάφους κ.λ.π.

Προληπτική συντήρηση

Όλες οι εγκαταστάσεις του συστήματος υδροδότησης (δεξαμενές, αεροεξαγωγοί, πυροσβεστικοί κρουνοί , βαλβίδες, κ.λ.π.), υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις και συντηρήσεις.

Η καθημερινή λειτουργία των δικτύων από τα συνεργεία του τμήματος, δίνουν την δυνατότητα να διαπιστωθούν έγκαιρα δυσλειτουργίες και φθορές.

Η υγιεινή των χώρων και των εγκαταστάσεων που έρχονται σε επαφή με το νερό αποτελεί σημαντικό μέρος της συντήρησης. Ο καθαρισμός των δεξαμενών γίνεται μία φορά κάθε έτος.

Στα υπόγεια δίκτυα, η προληπτική συντήρηση γίνεται με την καθημερινή λειτουργία η οποία πραγματοποιείται από προσωπικό της ΔΕΥΑΑ.