ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Άρθρο 1ο   Αντικείμενο Κανονισμού

    Ο παρών Κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 

 

Μέρος 1ο ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 2ο:

    2.1. Η ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξ/πολης, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για βιομηχανικούς η άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του. Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία που είναι δυνατό να προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.  

    2.2. Σε ειδικές περιπτώσεις (βιομηχανίες, αγροκτήματα, παραθεριστικές κατοικίες) η σε περιοχές όπου δεν διατίθεται κατεργασμένο, κατάλληλο για πόση νερό είναι δυνατή η παροχή ακατέργαστου νερού έπειτα από έγκριση της ΔΕΥΑΑ. Στην περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει απόλυτα ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση.

    2.3 Η χορήγηση νερού σε ακίνητα της ζώνης ευθύνης της ΔΕΥΑΑ γίνεται μόνο από τους αγωγούς διανομής και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων καταναλωτών φυσικών η νομικών προσώπων. Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον αγωγό διανομής της ΔΕΥΑΑ. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται παροχή. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητα για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω και αν αλλάξει κυριότητα και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

    Ο εκάστοτε υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στον κανονισμό αυτό.

 

Άρθρο 3ο

    3.1 Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού για οικιακή χρήση σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντα κανονισμού η όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον

    3.2    Η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου η να παρέχει νερό μόνο για οικιακή χρήση σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.

    Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση (λάτρα κουζίνας, WC, βρύσες μπάνιου) σε περιπτώσεις παρατεταμένης λειψυδρίας και όταν υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των πηγών νερού.

    Για τον σκοπό αυτό και έχοντας η ΔΕΥΑΑ την ευθύνη αστυνόμευσης του δικτύου ύδρευσης μπορεί να διακόψει προσωρινά μέχρι και δέκα ημέρες την παροχή νερού η να επιβάλει πρόστιμο το ύψος του οποίου θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή νερού για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

    3.3    Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή η με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο, ενδεικτική είναι η διάταξη στο τέλος του Κανονισμού.

    Η ΔΕΥΑΑ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του, ενδεικτική είναι η διάταξη στο τέλος του Κανονισμού.

    3.4    Σε περιπτώσεις βλάβης η επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΑ είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου η και διακοπή της υδροδότησης.

    Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν θα προκληθούν σε μηχανήματα η άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε έχει και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από την αύξηση της πίεσης η διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

    3.5    Η διακοπή παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς την ΔΕΥΑΑ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου). Κατ. εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του παγίου ο υδρολήπτης η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του, και για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) χρόνια.

    Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα το υδρευόμενο ακίνητο είναι ακατοίκητο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, η υπηρεσία θα σταματά την χρέωση των παγίων αυτομάτως χωρίς να απαιτείται αίτηση του καταναλωτή, και το Δ.Σ. με απόφασή του θα έχει το δικαίωμα μείωσης των παγίων μέχρι ποσοστού 50%.

 

Άρθρο 4ο

    4.1  Το προσωπικό της ΔΕΥΑΑ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων, την σωστή λειτουργία αυτών η την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, η και στα δίκτυα διανομής μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο.

    Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ΄ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησής του διακόπτεται αμέσως η παροχή του.

    4.2  Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλει ένσταση (αίτηση ελέγχου) μέσα στην αναγραφόμενη ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού του.

    Είναι δυνατόν με απόφαση του Διευθυντού της Οικονομικής Υπηρεσίας να ανασταλεί η πληρωμή του λογαριασμού μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

    Οι ενστάσεις εκδικάζονται από το αρμόδιο τμήμα που ορίζεται κάθε φορά.

                        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 5ο Αγωγοί

    Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑ. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση παροχής νερού από αγωγούς προσαγωγούς, τροφοδοτικούς, κατάθλιψης. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους οριοθετημένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά και έχουν ελάχιστη διάμετρο 63 χιστ.

    Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους Κοινότητες η Ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 63χιστ. συντηρούνται από την ΔΕΥΑΑ, δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά με την περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός μπροστά από το προς ύδρευση ακίνητο. Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνεται ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και απόφασης έγκρισης αυτής από το Δ.Σ.  

 

Άρθρο 6ο   Παροχές Κατηγορίες Παροχών

    Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης με διάμετρο Φ1/2'' , σε ειδικές δε περιπτώσεις Φ3/4'' & Φ1'' και άνω, και σε πυροσβεστικές παροχές διαμέτρου Φ150χλστ και Φ80χλστ, και χρησιμεύουν μόνο για την κατάσβεση πυρκαιών. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση της πυροσβεστικής παροχής για άρδευση η για ύδρευση. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και θεωρείται απόδειξη κλοπής νερού. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής μπορεί να γίνει απευθείας σε δεξαμενή αποθήκευσης νερού η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για την περίπτωση πυρκαιάς. Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης παροχής για χρήση Πυρόσβεσης τοποθετείται υδρομετρητής, αφού προηγηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

 

Άρθρο 7ο   Τρόπος σύνδεσης των παροχών

    7.1 Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ1/2'', συνδέονται με τον κεντρικό αγωγό διανομής μέσω των χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων συνενώσεως, και της βάνας διακοπής και του προσαρμοστικού ρακόρ. Αντί του πολυαιθυλενίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις, όχι πάντως σιδηροσωλήνας.

    7.2 Αν ο αριθμός των παροχών υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται με χυτοσιδηρό ταφ (μούφα παροχής) μέσω τοπικής διακλάδωσης, καταλήγει στον διακόπτη διακοπής και μετά γίνεται διάταξη με το σύστημα του συλλέκτη. Το φρεάτιο του συλλέκτη κατασκευάζεται υποχρεωτικά από τον καταναλωτή , γίνεται από σκυρόδεμα και θα πρέπει να είναι ευρέων διαστάσεων επικαλυμμένο με χυτοσιδηρό καπάκι, σχετικά σχέδια υπάρχουν στην Τεχνική Υπηρεσία. Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων η παλιά χρησιμοποιείται υποχρεωτικά. Σε παλιές κατασκευές εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την μεταφορά των παροχών σε νέο σημείο και οι υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στον λογαριασμό ύδρευσης. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν από τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη.

    Σε κάθε διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα, κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστον υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο η περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου η δύο η περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η ΔΕΥΑΑ δικαιούται να προβεί σε διακοπή η και σε αφαίρεση της παροχής, μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ.

    7.3    Σε οικόπεδα με παλιές κατοικίες η και σε κενά οικόπεδα όπου υπήρχε παροχή και στην θέση τους ανεγείρονται νέες μονοκατοικίες - πολυκατοικίες θα πρέπει αφού έχει εκδοθεί σχετική άδεια από την αντίστοιχη υπηρεσία της πολεοδομίας (κατεδάφισης, άδεια περίφραξης κ.λ.π.) , ο καταναλωτής ερχόμενος στην ΔΕΥΑΑ με την αντίστοιχη άδεια να ζητά βεβαίωση για εξόφληση παλαιών οφειλών καθώς και την απομάκρυνση των παλαιών παροχών σε νέα θέση όπου θα μπορεί να κάνει και χρήση. Σε περίπτωση χρήσης της παροχής χωρίς την ανωτέρω διαδικασία η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτα της αφαίρεσης της παροχής και της επιβολής προστίμου το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από το Δ.Σ.. Στις περιπτώσεις που κατεδαφίζονται ακίνητα συνδεδεμένα με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και στη θέση τους χτίζονται νέα ακίνητα ισχύουν τα παρακάτω: στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κατεδαφισμένου ακινήτου παίρνει άλλο ακίνητο η κατάστημα στην νέα οικοδομή, τα τέλη σύνδεσης και παροχών της ύδρευσης και της αποχέτευσης τα οποία έχουν ήδη καταβάλει για το παλιό ακίνητο συμψηφίζονται με τα τέλη του νέου ακινήτου και καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την αλλαγή των τιμολογίων η την αύξηση του εμβαδού του νέου ακινήτου. Αρνητικές διαφορές που προκύπτουν από τη μείωση του εμβαδού του νέου ακινήτου, σε σχέση με το παλαιό δεν επιστρέφονται.

    Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κατεδαφισμένου ακινήτου δεν παίρνει στην κατοχή του ακίνητο στη νέα οικοδομή, τα τέλη σύνδεσης και παροχών της ύδρευσης και της αποχέτευσης του ακινήτου που κατεδαφίστηκε θα μεταβιβάζονται στον εργολάβο της οικοδομής. Ο εργολάβος της νέας οικοδομής θα συνάπτει συμβόλαιο ύδρευσης και αποχέτευσης καταβάλλοντας τα τέλη σύνδεσης και αποχέτευσης, ενώ σε περίπτωση πώλησης των ακινήτων από τον εργολάβο οι παροχές ύδρευσης και αποχέτευσης θα μεταβιβάζονται στους νέους ιδιοκτήτες.

 

Άρθρο 8ο : Θέση Παροχών

    8.1  Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στη θέση του υδρομέτρου. Η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να τοποθετεί υδρόμετρα σε προκήπια, πρασιές, στοές, πυλωτές, σε ισόγειους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους εντός προθήκης προκαθορισμένων διαστάσεων και υλικών ή κατ’ εξαίρεση στο πεζοδρόμιο εντός φρεατίων από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Η επιλογή της θέσης του υδρομέτρου γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΥΑΑ. Σε περιπτώσεις που υπάρχει παροχή μεγάλης διαμέτρου ανάμεσα σε δύο ξεχωριστά ακίνητα η ΔΕΥΑΑ εάν κρίνει ότι η παροχή επαρκεί και για τα δύο ακίνητα μπορεί να την χρησιμοποιήσει για την υδροδότηση και των δύο ακινήτων.

    8.2  Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόμων και εφόσον υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους.

    8.3  Η ΔΕΥΑΑ έχει την ευθύνη κατασκευής των παροχών από το κεντρικό δίκτυο μέχρι και την κεντρική βάννα διακοπής νερού στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη του υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος με δαπάνες του για την σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο στη νέα στάθμη. Έχει επίσης τη ευθύνη να κρατά καθαρό τον χώρο της προθήκης ή του φρεατίου μη έχοντας το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε τεχνική εργασία στον χώρο τους χωρίς πρώτα να ενημερώσει την ΔΕΥΑΑ.

    Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν από αμέλεια του υδρολήπτη και για οποιαδήποτε αιτία προκληθεί ατύχημα στον χώρο του φρεατίου, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης από αδικοπραξία απέναντι σε τρίτους που τυχόν θα υποστούν ζημία από την αμέλεια του υδρολήπτη.

    8.4     Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευθεί με συλλέκτη (collecter) και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί σε δύο χωριστά τμήματα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις του, τούτο γίνεται δεκτό εφόσον το κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της τυχόν επιπλέον δαπάνης.

    8.5  Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.

    8.6  Κάθε πυροσβεστική παροχή έχει δικό της υδρόμετρο αφού προηγηθούν οι σχετικές διαδικασίες, και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται από αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

 

Άρθρο 9ο : Διάμετρος Παροχών και Μετρητών

    9.1 Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα Φ ½'' και συνδέονται με μετρητή Φ ½΄΄.

    9.2 Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα πρέπει να έχουν τέτοια διάμετρο ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό, εκτιμούμενες από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ, προβλεπόμενες, στο προσεχές μέλλον από τον υδρολήπτη, αυξημένες ανάγκες, θα αντιμετωπίζονται με ειδική κατασκευή στο συλλέκτη (collecter) έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί μία νεκρή θέση (σφραγισμένη) για την εξυπηρέτηση του ακινήτου στο μέλλον. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των επιπλέον υλικών θα βαρύνει τον υδρολήπτη.

    Απαγορεύεται πάνω σε κεντρική βάνα η σε συλλέκτη που είναι σε χρήση, να χρησιμοποιούνται κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται προσωρινά η παροχή μέχρις ότου τοποθετηθεί μετρητής, εάν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί θα διακόπτεται οριστικά η παροχή, και θα επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ.  

    9.3 Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η ΔΕΥΑ έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητού, μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη μετατροπής βαρύνει τον υδρολήπτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του υδρευόμενου.

    9.4 Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, η ΔΕΥΑ έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση, με δαπάνη του υδρολήπτη.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

Άρθρο 10ο :Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου.

    10.1 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισμούς που υπήρχαν πριν το 1923. Επίσης περιλαμβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές με εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο η σχέδιο από το Υπουργείο Γεωργίας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών (τέως προνοίας), στα οποία χορηγούνται άδειες οικοδομής από τις αντίστοιχες πολεοδομικές υπηρεσίες.

    10.2 Όλα τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τη ΔΕΥΑ εφόσον προσκομιστούν στην υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίζονται κάθε φορά από τους Νόμους και τις Υπουργικές αποφάσεις και καταβληθούν τα απαραίτητα ποσά.

    10.3 Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής τους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντα κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον υδρολήπτη.

    10.4 Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΔΕΥΑ ή αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.

    10.5 Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόμη και αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου, εφόσον:

α) Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα δώδεκα μέτρα.

β) ανεξάρτητα από το πλάτος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές και είναι δυνατή η έκδοση αδείας τομής του οδοστρώματος.

γ) ο δρόμος δεν έχει διαχωριστική νησίδα.

    10.6 Εφόσον δεν περνά, σύμφωνα με τα παραπάνω αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών (παροχή Φ ½'' μετρητής Φ ½΄΄ )μακριά από αυτό που να συνδέονται με τον πιο κοντινό αγωγό διανομής.

    10.7 Ο αριθμός των κοινών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις εφόσον βρίσκονται σε μεμονωμένα φρεάτια και τις δέκα εφόσον βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη. Η απόσταση του αγωγού διανομής με τον οποίο συνδέονται από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

    10.8 Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη απόσταση.

    10.9 Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, η παροχή μεταφέρεται, ύστερα από αίτησή του ή αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑ στην οριστική της θέση και τα έξοδα της μεταφοράς θα βαρύνουν τον υδρολήπτη . Ο υδρολήπτης ειδοποιείται από τη ΔΕΥΑ πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη μεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά το κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

    Η ΔΕΥΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση νερού.

    10.10 Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 10.3 και 10.5 10.5β, 10.5γ, οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του οικοδομικού τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου, εφόσον εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος, τοποθετείται από την ΔΕΥΑ εγκάρσιο τμήμα στην γωνία της οδού και χρεώνεται στο λογαριασμό νέων παροχών της ΔΕΥΑ. Δεύτερο εγκάρσιο τμήμα είναι δυνατό να τοποθετηθεί στη μέση της οδού, εφόσον το μήκος της οδού θα υπερβαίνει τα 100 μέτρα.

 

Άρθρο 11ο :Προεκτάσεις αγωγών

    11.1 Αν η απόσταση του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.7, είναι μεγαλύτερη από την ορισμένη μέγιστη γίνεται προέκταση του αγωγού διανομής ώστε αφενός η απόσταση αυτή να γίνει μικρότερη ή ίση προς τη μέγιστη, και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση. Η ελάχιστη προέκταση ορίζεται σε έξι μέτρα.

    11.2 Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρεατίων στο πεζοδρόμιό του.

    Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός παροχής τουλάχιστον Φ80 και με επαρκή πίεση. Αν δε περνά τέτοιος αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαμέτρου 100 χιλ. με την κατάλληλη πίεση. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω προεκτάσεις βαρύνουν τον αιτούντα. Στην περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 10.5 α,β και γ, η δαπάνη προέκτασης βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα από το τέρμα του εγκάρσιου ως τη θέση των παροχών.

    11.3 Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά και ύστερα από την τοποθέτηση των (κρασπεδορείθρων). Σε ενάντια περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε κάποιον αρμόδιο μηχανικό τη σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδορείθρα βάσει της ερυθράς ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.

    11.4 Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη προέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της σε απόσταση κατ' εξαίρεση μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) μέτρα, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου.

    Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3 .

 

Άρθρο 12ο Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου σχεδίου

    12.1 Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Αλεξ/πολης η και εκτός αυτών σε περιοχές που νόμιμα εντάχθηκαν στη αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΑ..

    Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε κάποιον αρμόδιο μηχανικό τη σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν.

    12.2 Διευκρινίζεται ότι αν η οδός περιλαμβάνεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριμένη και καθορισμένου πλάτους, όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας θεωρείται η καθορισμένου κατ' αυτόν τον τρόπο γραμμή της οδού προς την περιοχή εκτός σχεδίου.

    12.3 Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ τα προβλεπόμενα από τον Νόμο έγγραφα νομιμότητάς του προς την ύδρευση ακινήτου, (πολεοδομική άδεια πρώτης ή παραθεριστικής κατοικίας). Η ΔΕΥΑΑ μπορεί να τοποθετήσει παροχές ύδρευσης σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως με κατασκευή ή μη εφόσον ο υποψήφιος υδρολήπτης υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι επρόκειτο σε σύντομο χρονικό διάστημα να φέρει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτεί ο Νόμος        ( πολεοδομική άδεια κ.λ.π. ), ενώ σε αντίθετη περίπτωση και αφού διαπιστωθεί τελεσίδικα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ότι έγινε υδροδότηση κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 9 του Ν. 1512/1985 ή της με αριθ. απόφαση 39869/7379/1985 ή του άρθρου 7 του Ν. 651/1977 ή της εγκυκλίου 39983/493/61/1985 ή βασισμένη σε ανακριβή στοιχεία καταναλωτή θα διακόπτεται άμεσα η σύνδεση παροχής ύδρευσης.  

    12.4 Για κάθε ακίνητο η τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή).

    12.5 Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου κατοικίας η κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού (Βιομηχανίες Βιοτεχνίες η άλλα δημόσια κτίρια & κοινωφελή ιδρύματα), η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά την συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας & έγκρισης από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ.

    12.6 Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη η ίση των διακοσίων (200) μέτρων, γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη κατά το άρθρο 10.2 .

    Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑ.Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε κάποιον αρμόδιο μηχανικό τη σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν.

    12.7 Η απόσταση του ακινήτου από το τέρμα του αγωγού είναι το άθροισμα του μήκους της κάθετου από το ακίνητο στο όριο του εγκεκριμένου σχεδίου (για το εκτός σχεδίου τμήμα) και του μήκους από το πόδι της καθέτου μέχρι το τέρμα του αγωγού , μετρημένου βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας ( για το εντός σχεδίου τμήμα).

    12.8 Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής κατάλληλου διαμέτρου στα Διοικητικά όρια έπειτα από αίτηση του οικείου Δήμου η Κοινότητας, για την ομαδική υδροδότηση περιοχών εκτός σχεδίου. Υδρολήπτης και υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα.

    12.9 Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και αυτό είναι αδιαμόρφωτο η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει προσωρινά την παροχή στην απέναντι διαμορφωμένη πλευρά.

    Το πλάτος του δρόμου δεν προσμετράται στην απόσταση ακινήτου - ορίου εγκεκριμένου σχεδίου.

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

Άρθρο 13ο Μεταφορές

    13.1 Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σε αυτό σύμφωνα με τα εκτεθειμένα στο άρθρο 10.9αν αυτό είναι εφικτό. Στη περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη για την υδροδότηση ακινήτου, υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στον συλλέκτη με δαπάνες των υδρευόμενων απ' αυτές.

    13.2 Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις :

α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Η μεταφορά γίνεται μετά από αίτηση και με δαπάνες του υδρολήπτη και με τη υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη του της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Αν όμως αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται με την δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.

β) Αν το υδρευόμενο είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς) και με ανεπαρκή πίεση και ο υδρολήπτης επιθυμεί την βελτίωση ύδρευσης του με σύνδεση του με νέο αγωγό που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στο άρθρο 10.7,   τότε μπορεί να ζητήσει, με την δαπάνη του, τη μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί με το νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.2

    13.3 Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από ακίνητο, σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και προσθέτει παροχή για την υδροδότησή του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο, λόγω προέκτασης που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός και αν ο υδρολήπτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών βαρύνουν τον υδρολήπτη.

    13.4 Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 13 ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνδεθεί στην νέα θέση. Ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος με δαπάνες του για την σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο στη νέα στάθμη. Έχει επίσης την ευθύνη να κρατά καθαρό τον χώρο της προθήκης ή του φρεατίου. Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν από αμέλεια του υδρολήπτη προκληθεί ατύχημα στον χώρο του φρεατίου, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης έχει απέναντι σε τρίτους που θα υποστούν ζημία από την αμέλεια του υδρολήπτη.

 

Άρθρο 14ο Ανυψώσεις -καταβιβάσεις

    Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον υδρολήπτη.

 

Άρθρο 15ο Μετατροπές Παροχών

    15.1 Αν στις νεοπαραλαβόμενες περιοχές οι εγκαταστάσεις δεν συμφωνούν με τον χρησιμοποιούμενο, από την ΔΕΥΑΑ, τύπο, η αρμόδια Υπηρεσία της προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση της παροχής

    Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να προσαρμόσει τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18

 

Άρθρο 16ο Μετατοπίσεις Δικτύων -Παροχών

    16.1 Η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της εκτεθεί σε κινδύνους όταν υπάρχει αδιαμόρφωτη περιοχή, σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη, και είναι υποχρεωτική.

    16.2 Η αναγκαία , λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του υδρολήπτη εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση (Δήμος , Κοινότητα).

    16.3 Στην περίπτωση που η ΔΕΥΑΑ αντικαταστήσει παλαιό αγωγό διανομής με νέο σε κάποιο τμήμα της πόλης λόγω ακαταλληλότητάς του η εφαρμόζοντας γενικά μελέτη αντικατάστασης του δικτύου διανομής της πόλης η των δημοτικών διαμερισμάτων - συνοικισμών, και εφόσον ο παλαιός αγωγός οι οι αγωγοί που υδροδοτούσαν μέχρι εκείνη την στιγμή τα κτίσματα «νεκρωθεί», η ΔΕΥΑΑ συνδέει αυτές στον νέο αγωγό.

    Στην περίπτωση αυτή θα χρειασθεί εργασία & υλικά προσαρμογής της παροχής του κτίσματος κατά την σύνδεση με τον νέο αγωγό. Η δαπάνη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον υδρολήπτη.

    16.4 Σε περιπτώσεις παλαιών υφιστάμενων δικτύων τα οποία περιήλθαν στην ΔΕΥΑΑ, βρίσκονται σε λειτουργία και διέρχονται μέσα από αγροτεμάχια, προκήπια κ.λ.π., ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την απομάκρυνση αυτών. Η ΔΕΥΑΑ ύστερα από τεχνοοικονομική μελέτη έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση του δικτύου που κατά το παρελθόν έχουν διέλθει μέσα από πρασιές. Η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται για βλάβες που τυχόν θα προκληθούν από την εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή θα χρειασθεί εργασία & υλικά προσαρμογής της παροχής του κτίσματος κατά την σύνδεση με τον νέο αγωγό. Η δαπάνη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον υδρολήπτη.

    16.5 Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 16 ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος με δαπάνες του για την σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο στη νέα στάθμη. Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν από αμέλεια του υδρολήπτη προκληθεί ατύχημα στον χώρο του φρεατίου, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης έχει απέναντι σε τρίτους που θα υποστούν ζημία από την αμέλεια του υδρολήπτη.

 

Άρθρο 17ο Υποχρεώσεις Υδρολήπτη

    Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση η καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, που βαρύνεται κατά τα παραπάνω με τα έξοδα εκτέλεσής της και υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική του εγκατάσταση. Η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειάς του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης.

    Επίσης με δική του δαπάνη μεριμνά για την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο στη νέα στάθμη. Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν από αμέλεια του υδρολήπτη προκληθεί ατύχημα στον χώρο του φρεατίου, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης έχει απέναντι σε τρίτους που θα υποστούν ζημία από την αμέλεια του υδρολήπτη.

 

Άρθρο 18ο Εσωτερικές εγκαταστάσεις Ύδρευσης

    18.1 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακίνητου) προσαρμοστικό του μετρητή μέχρι 1΄΄ η πέρα από την εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου) ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή, στην περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1'' και άνω με ωτίδα, η πέρα από την κεντρική βάνα διακοπής νερού του ακινήτου στο πεζοδρόμιο, όταν τα υδρόμετρα βρίσκονται μέσα από την οικοδομική γραμμή προς την πλευρά του ακινήτου.

    Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η ΔΕΥΑΑ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι το εξωτερικό προσαρμοστικό η την εσωτερική ωτίδα του μετρητή, η της κεντρικής βάνας στο πεζοδρόμιο.

    18.2 Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού, που, προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης- αφαίρεσης του υδρόμετρου.

    18.3 Η ΔΕΥΑΑ δεν προχωρεί στην σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του καθώς και 1.βαλβίδα αντεπιστροφής, και 2 μειωτή πίεσης. Ενδεικτική η διάταξη στο τέλος του Κανονισμού.

    18.4 Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν γεννά δικαιώματα κυριότητας ούτε υποχρεώνει την ΔΕΥΑΑ σε διακοπή υδροδότησης.

    18.5 Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε, όμως πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας 10Ατμ. Η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 Ατμ. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα δημόσια, με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.

    18.6 Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση με τους σωλήνες ύδρευσης, αντλητικών μηχανών, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης( ντεπόζιτα) προς αποφυγήν μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ. Η παρεμβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑ από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή νερού, λόγω πχ. υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑ. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.

    18.7 Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στη περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.

    18.8 Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΔΕΥΑΑ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένο ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της ΔΕΥΑΑ ή τρίτους καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑ.

    Μέχρι την άρση του ατόπου η ΔΕΥΑΑ διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.

 

Αρθρο 19ο : Μετρητές

    Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από το μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

    Ο μετρητής (υδρόμετρο) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, η ΔΕΥΑΑ και μόνο αυτή τον τοποθετεί, αφαιρεί, και συντηρεί. Η κυριότητα των μέχρι σήμερα τοποθετημένων υδρομετρητών μεταβιβάζεται αυτόματα στη ΔΕΥΑΑ με την έναρξη του παρόντος Κανονισμού.

    Όσοι υδρομετρητές βρίσκονται μέσα σε προκήπια – πρασιές, οι καταναλωτές τους υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο στο οίκημά τους ακόμη και σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν είναι παρόντες, στον σημειωτή και σε κάθε εντεταλμένο όργανο της ΔΕΥΑΑ για έλεγχο της εγκατάστασης η του υδρομετρητή.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

 

Άρθρο 20ο        

    Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από τη ΔΕΥΑΑ, συμπληρώνει έντυπη αίτηση δήλωση, που παρέχεται από την επιχείρηση, και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.

    Με τη δήλωση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κλπ. Καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΑ σχετικά με το θέμα αυτό.

    Η ΔΕΥΑΑ δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω από το ακίνητο που πρόκειται να υδρευθεί, ούτε η ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

 

Άρθρο 21ο : Εκτέλεση Εργασιών

    Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, μεταφορά ανύψωση κλπ. γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

    Σε περίπτωση που η ΔΕΥΑΑ αδυνατεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μπορεί να αναθέσει την εκτέλεσή του ή μέρους αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες, και επίβλεψης της ΔΕΥΑΑ. Ο έλεγχος της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνονται μόνο από τεχνικούς της ΔΕΥΑΑ.

 

Άρθρο 22ο:

    Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία υποβάλλεται έντυπη αίτηση και καταβάλλεται:

    22.1 Προκαταβολή για έρευνα ή προμελέτη, εφόσον βέβαια απαιτείται κατά την εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑ, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ.

    22.2 Για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου, συντάσσεται από τη ΔΕΥΑΑ προϋπολογισμός και καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της προϋπολογισμένης δαπάνης. Μετά την εκτέλεσή του έργου, γίνεται απολογισμός και βάση αυτού η τελική εξόφληση.

    Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

    Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού, η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχισή του.

    Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το αντίστοιχο γραφείο του Τμήματος Ύδρευσης προκαταβάλλεται.

    Ο χρόνος καταβολής του ποσού αυτού, λαμβανόμενης υπόψη και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών, καθορίζει την σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης του έργου.

    22.3 Το δικαίωμα σύνδεσης (πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των παροχών), που αφορά νέες παροχές και η καταβολή του είναι ανεξάρτητη από το χρόνο σύνθεσης της παροχής. Το ύψος του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το Δ.Σ.

    Το δικαίωμα σύνδεσης θα καταβάλλεται και από εργολάβους όπου κατασκευάζουν πολυκατοικίες για το σύνολο των διαμερισμάτων η καταστημάτων, έτσι ώστε να κλείνει ο φάκελος της οικοδομής που θα υδροδοτηθεί. Διαμερίσματα η καταστήματα στην ίδια οικοδομή τα οποία θα παραμένουν κλειστά θα έχουν το δικαίωμα της σφράγισης χωρίς πληρωμής του ποσού της σφράγισης.  

    22.4 Η δαπάνη έκδοσης αδείας τομής του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου. Όπου απαιτείται. αντ' αυτού, η ΔΕΥΑΑ μπορεί να ζητήσει όπως η άδεια εξασφαλιστεί και προσκομιστεί από τον αιτούντα υδρολήπτη.

    22.5 Τυχόν δικαιώματα υπέρ τρίτων.

    22.6 Η εγγύηση, που καταβάλλεται από τον αιτούντα υδρολήπτη (ιδιοκτήτη, μισθωτή κλπ.) κατά το χρόνο της σύνδεσης (ή επανασύνδεσης) της παροχής, επιστρέφεται δε με την, μετά από αίτηση, αφαίρεση της παροχής ή αλλαγή ιδιοκτησίας, με σύγχρονη αντικατάσταση της από την εγγύηση του νέου ιδιοκτήτη, και αφορά κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕΥΑΑ που βεβαιώθηκαν στο διάστημα αυτό.

    Το ύψος εγγύησης ορίζεται από το Δ.Σ. και αφορά όλες τις κατηγορίες ακινήτων - παροχών (εργοταξιακές - μόνιμες κλπ.).

    Η αξία που προϋπολογίστηκε ή καταβλήθηκε για νέα παροχή, τοποθέτηση παλιάς ή άλλη εργασία που δεν πραγματοποιήθηκε, υπόκειται σε αναπροσαρμογή κατά το χρόνο εκτέλεσής της.

    Η ΔΕΥΑΑ έχει πάντοτε τη κυριότητα της παροχής και του μετρητή και ο υδρολήπτης το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του.

    Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση της προθήκης ή του φρεατίου και την προστασία της παροχής.

    Απαγορεύεται απόλυτα το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΑ καθώς και κάθε επέμβαση σε αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΑ προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του υδρολήπτη, και στον επόμενο λογαριασμό του, ειδικό δικαίωμα επιθεώρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. ασκείται δε ποινική δίωξη. Αν χρειαστεί επίσης να γίνει έλεγχος του υδρομέτρου, επιβάλλεται και εισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό, δικαίωμα ελέγχου υδρομέτρου, το ύψος του οποίου επίσης καθορίζεται από το Δ.Σ. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα ελέγχου ο υδρολήπτης βαρύνεται και με κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών η οποία και καθορίζεται με πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο.

 

Άρθρο 23ο : Δαπάνη Προέκτασης

    Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 11 εντός και εκτός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολαβία από τη ΔΕΥΑΑ και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Η είσπραξη της δαπάνης γίνεται απευθείας ή με χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης.

    Είναι δυνατόν επίσης η τεχνική υπηρεσία να απαιτήσει από τους εξυπηρετού- μενους από την επέκταση να εκτελέσουν μέρος των εργασιών.

    Σ' όλες τις περιπτώσεις η ΔΕΥΑΑ μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή όχι όλου του ποσού, καθοριζόμενο από το αντίστοιχο γραφείο του Τμήματος Ύδρευσης και εγκρινόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ.

    Το τμήμα του αγωγού που τοποθετείται με τους παραπάνω τρόπους περιέχεται στην κυριότητα της ΔΕΥΑΑ που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.

    Σε περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 22.2.

 

Άρθρο 24ο : Αξία Μεταφοράς - Ανύψωσης - Καταβίβασης

    24.1 Το κόστος της μεταφοράς, ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη, καθορίζεται δε και καταβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

    24.2 Στις περιπτώσεις που, ενώ η μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση είναι υποχρεωτική ο υδρολήπτης αδιαφορεί ή αρνείται να υποβάλλει την σχετική αίτηση και να καταβάλλει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ή την ορισθείσα προκαταβολή της, η ΔΕΥΑΑ τον καλεί έγγραφα να προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέσα σε προθεσμία ενός το πολύ μηνός, μετά την πάροδο της οποίας προβαίνει, αυτεπάγγελτα και χωρίς άλλη ειδοποίηση στην εκτέλεση του έργου, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με τη σχετική δαπάνη. Η χρέωση γίνεται στο λογαριασμό ύδρευσης και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης και εφαρμογή του άρθρου 29.

    24.3 Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο παροχές και ζητηθεί και τρίτη τότε σύμφωνα με το άρθρο 10.2 αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης. Η μεταφορά των παλαιών παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους από αυτές ενώ η δαπάνη μεταφοράς τους βαρύνει. Η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτα χωρίς ειδοποίηση να εισπράττει την δαπάνη με τους λογαριασμούς ύδρευσης (αναγράφοντας τη σ' αυτόν) και να διακόπτει την ύδρευση χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση μη εξόφλησής τους.

    24.4 Η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης και να εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία και εργασία. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή τους σε δόσεις κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός επέρχονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 29 συνέπειες.

 

Άρθρο 25ο : Ματαίωση Εγκατάστασης της Παροχής κ.λ.π.

    Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει τη δαπάνη εγκατάστασης παροχής ή προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει την ματαίωση του έργου, επιστρέφονται τα εξής κονδύλια:

    25.1 Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό πλην του κονδυλίου για την έρευνα, την έκδοση αδείας εκσκαφής και τα υπέρ τρίτων δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης του δικτύου εφόσον δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες και γενικά σε κάθε περίπτωση αιτηθείσης εργασίας εφόσον δεν άρχισε η εκτέλεσή τους.

    25.2 Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί, επιστρέφεται το δικαίωμα σύνδεσης και η εγγύηση.

    25.3 Σε περίπτωση επέκτασης και γενικά κάθε εργασίας που έχει αρχίσει να εκτελείται, μετά τον απολογισμό του έργου που έχει ήδη εκτελεστεί και προϋπολογισμό της δαπάνης τυχόν εργασιών λόγω ματαίωσης, επιστρέφεται η διαφορά που θα προκύψει.

    Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια (π.χ. ύπαρξη αγωγών ακάθαρτων υδάτων).

 

Άρθρο 26ο : Διακοπή - Αφαίρεση Παροχών - Ασύνδετες παροχές

    26.1 Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:

α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής, που ορίζεται κάθε φορά απο το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ.

    Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη προς τη ΔΕΥΑΑ.

    Αν η παροχή που διακόπτεται παραμείνει ασύνδετη (έχει σφραγισμένο υδρομετρητή) επί δύο χρόνια, η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτα να προβεί στην αφαίρεση του υδρομέτρου και την άρση του συμβολαίου.

    Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επανασύνδεσης που καθορίζει το Δ.Σ., καθώς και την καταβολή της ανάλογης εγγύησης.

    Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδηγήσει στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης.

    26.2 Αφαίρεση της παροχής γίνεται:

α) Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνο γνώμη του ιδιοκτήτη και την καταβολή του δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ.

β) Από την υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό.

    Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μολύβια, το δε πεζοδρόμιο αποκαθίσταται από τον υδρολήπτη ή την ΔΕΥΑΑ εφόσον προκαταβληθεί η σχετική δαπάνη.

 

Άρθρο 27ο Αξία Νερού Που Καταναλώνεται

    Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.

    Επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση ποσότητας νερού (πάγια κατανάλωση) που ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 28ο : Κατηγορίες Τιμολογίων

    Η τιμολογιακή πολιτική ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ και έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 1069/1980, και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

 

Άρθρο 29ο:

    Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής του - ή σε περίπτωση κατανάλωσης μικρότερης της ελάχιστης (πάγιας) την αξία της πάγιας κατανάλωσης - καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση (τέλος χρήσης αποχέτευσης, πρόσθετα έξοδα από επισκευές – συντηρήσεις - υλικά - ανυψώσεις - μεταφορές κ.λ.π.), που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό.

    Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή νερού αυτεπάγγελτα και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η ΔΕΥΑΑ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο.          

    Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τόκων και των δικαιωμάτων καταβολής και επανασύνδεσης της παροχής.

    Εφόσον η οφειλή καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, προστίθεται στον επόμενο λογαριασμό.

    Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση την κατανάλωση μέχρι εξοφλήσεως από τον καταναλωτή, μετά την πάροδο ενός τετραμήνου εάν δεν έχει εξοφληθεί ο λογαριασμός η ΔΕΥΑΑ μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους κατάλογους των υδροληπτών.

    Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, η ΔΕΥΑΑ τον χρεώνει με το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ., μπορεί δε να προβεί στην άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα Για την επαναφορά ο υδρολήπτης θα καταβάλει το πρόσθετο τέλος επανασύνδεσης.

    Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης είναι μισθωτής του ακινήτου και μετοικήσει από αυτό εντός των ορίων του Δήμου Αλεξ/πολης, η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. να μεταφέρει τις οφειλές του από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης στο ακίνητο που έχει μετοικήσει.

 

Άρθρο 30ο Λήψεις Ενδείξεων Υδρομετρητών

    Οι μετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι σύμφωνοι με τους επίσημους κανονισμούς που τους διέπουν κάθε φορά, έχουν δοκιμασθεί για την ακρίβεια των ενδείξεών τους πριν εγκατασταθούν και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.

    Η λήψη των ενδείξεων των υδρόμετρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., η έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο.

    Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατό να γίνει μετά από έγγραφη η προφορική αίτηση του υδρολήπτη.

    Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη δοκιμή του μετρητή παρουσία του αφού πρώτα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό του τέλους ελέγχου όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί έξω από τα όρια ανοχών, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, και δεν επιστρέφεται το αντίστοιχο ποσό του τέλους ελέγχου όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. .

 

Άρθρο 31ο Εμφανής Διαρροή εσωτερικών Εγκαταστάσεων

    Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση η μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη η άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.

 

Άρθρο 32ο Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

    Σε περίπτωση αφανούς διαρροής σε εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΑ, αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

    Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης η επομένης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ' εκτίμηση από την Επιχείρηση.

    Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που αναγράφεται από τον τεχνικό της ΔΕΥΑΑ και τον υδρολήπτη και θεωρείται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης.

    Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

    Σε περίπτωση διαρροής αγωγού η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται αν προκληθούν ζημίες λόγω πλημμύρας σε γειτονικά ακίνητα που δεν πληρούν τους πολεοδομικούς κανονισμούς και διατάξεις ή επρόκειτο για ακίνητα που κατασκευάστηκαν ημιτελώς χωρίς να έχει ληφθεί η απαιτούμενη άδεια από την πολεοδομία αλλά και τα απαιτούμενα μέτρα κατά την κατασκευή τους. Επίσης η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται στα παραπάνω ακίνητα εφόσον η διαρροή επήλθε χωρίς υπαιτιότητα της αλλά ύστερα από παρέμβαση τρίτων π.χ. δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ ΟΤΑ κλπ, στους αγωγούς της ΔΕΥΑΑ.

 

Άρθρο 33ο Στάσιμο Υδρόμετρο

    Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί (στάσιμο υδρόμετρο), η λειτουργεί ελαττωματικά (γράφοντας λιγότερα κυβικά), η ΔΕΥΑΑ προβαίνει αυτεπάγγελτα και χωρίς ειδοποίηση στην αλλαγή του υδρομετρητή με νέο χρεώνοντας την δαπάνη αντικατάστασης στον λογαριασμό ύδρευσης, ο υδρολήπτης δε χρεώνεται και με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσου προηγούμενης η επόμενης της βλάβης περιόδου, άλλως, με κατ' εκτίμηση κατανάλωση από την επιχείρηση.

    Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι από την παροχέτευση σε στάσιμο υδρόμετρο καταναλώνεται μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα από την συνήθη, η αυξημένη η μειωμένη ποσότητα προσδιορίζεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΑ και τον υδρολήπτη, θεωρείται από τον προϊστάμενο τον Προϊστάμενο του Τμήματος καταναλωτών της ΔΕΥΑΑ. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης.

 

Άρθρο 34ο Διαρροή στο Φρεάτιο

    Σε περίπτωση διαρροής μέσα στην προθήκη ή στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου η το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.

 

Άρθρο 35ο : Καλυμμένο Υδρόμετρο

    Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κλπ. ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεών του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, άλλως διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση.

    Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε. Έχει επίσης το δικαίωμα αν υπαίτιος της κάλυψης του μετρητή είναι ο υδρευόμενος να απαιτήσει από αυτόν την απομάκρυνση των υλικών η να προβεί με δικό της προσωπικό στην απομάκρυνσή τους χρεώνοντας τον υδρευόμενο με την πρόσθετη αυτή δαπάνη. Επίσης η ΔΕΥΑΑ έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη.

 

Άρθρο 36ο :Αντικατάσταση Υδρομέτρου

    Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου ή αδυναμίας επισκευής του, η ΔΕΥΑΑ ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομίσει νέο υδρόμετρο προς τοποθέτηση ή καταβάλλει την αξία του.

    Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη η ΔΕΥΑΑ διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το δικαίωμα διακοπής.

    Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα και χρεώνει με το ανάλογο πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ., επιπλέον δε η ΔΕΥΑΑ δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.

 

Άρθρο 37ο

    Αντί της διακοπής η ΔΕΥΑΑ μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκάλυψη του υδρομέτρου ή στην αντικατάσταση του με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο ή τμηματικά στους επόμενους λογαριασμούς.

    Ειδικά η αντικατάσταση του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει με τον τρόπο αυτό και μετά από αίτηση του υδρολήπτη.

 

Άρθρο 38ο

    Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕΥΑΑ ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.

    Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς τη ΔΕΥΑΑ εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρο έκαστος.

    Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει - με την αίτηση παροχής νερού επ' ονόματί του ή με ιδιαίτερη δήλωση - ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση τις διατάξεις του νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της επιχείρησης μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το μεταξύ χρονικό διάστημα, απαιτείται για την σύνθεση της παροχής επ' ονόματι άλλου εκτός του ιδιοκτήτη.

    Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στη ΔΕΥΑΑ την αλλαγή της ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας το ποσό της εγγύησης που καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προς της μεταβίβασης χρέη.

    Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην ΔΕΥΑΑ ελαττώματα της κυριότητάς του ή απώλειά της.

 

Άρθρο 39ο : Λαθραίες υδρεύσεις - Παράνομη Εμπορία Νερού - Εμπορία Νερού - Απαγορεύσεις

    39.1 Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

    Κλοπή αποτελεί η οποιαδήποτε σύνδεση από αγωγούς διανομής η μη της ΔΕΥΑΑ.

    39.2 Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί, και τιμωρείται σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

    Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑ διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί, χρεώνει Δε τον υδρολήπτη με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης η σε περιπτώσεις οικοδομών το 50% του όγκου της ανεγειρόμενης οικοδομής, η και πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ με βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή.

 

Άρθρο 40ο : Παράνομη Χορήγηση Νερού - Εμπορία Νερού

    Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ' εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δ.Σ. και η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑΑ ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό να παύσει την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ.

    Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνα από την ειδοποίηση η ΔΕΥΑΑ έχει δικαίωμα να διακόψει την ύδρευσή του χωρίς άλλη ειδοποίηση , ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων που θα προκληθεί από την διακοπή αυτήν.

 

Άρθρο 41ο :Άλλες Απαγορεύσεις

    41.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΑ (υδρόμετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κλπ.) Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ποινικού νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη.

    Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζεται στο άρθρο 22 ως και το άρθρο 39.

    41.2 Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου με κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση με δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση. Πλην της εφαρμογής των άρθρων 22 και 39, η ΔΕΥΑΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα την αλλαγή του μτρητή.

    41.3 Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικών ή και στεγανών, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.

    41.4 Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

    Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΑ θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει τη παροχή.

 

Άρθρο 42ο

    Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο και γίνεται στο όνομα του κατασκευαστού.

    Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από την ΔΕΥΑΑ, οι τυχόν υπάρχουσες κοινές παροχές του ακινήτου.

    Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού, επιβαλλόμενου και προστίμου οριζόμενου από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης απαγορεύεται, αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται και πρόστιμο, σε βάρος του υδρολήπτη, καθοριζόμενου από το Δ.Σ. η χορήγηση νερού από κοινή παροχή για την εξυπηρέτηση εργοταξίου.

    Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται μετά το πέρας των εργασιών οπότε και τοποθετούνται, μετά από αίτηση των υδροληπτών οι νέες κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου.

    Θεωρείται ως νέα παροχή με όλες τις συνέπειες του άρθρου 22του παρόντος η χρήση παλιάς κοινής παροχής για την ύδρευση ανοικοδομηθέντος ακινήτου που, κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιήθηκε ως εργοταξιακή.

 

Άρθρο 43ο:

    Η έκφραση «παροχή μπροστά στο ακίνητο» είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει και την παροχή εντός κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, ανοικτών προκηπίων, στοών κλπ.

 

Άρθρο 44ο: Συντήρηση αγωγών δικτύου

     Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ΔΕΥΑΑ προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και συντήρησης των δικτύων της.

    Το τμήμα ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ στις αρμοδιότητες των καθημερινών απασχολήσεων της είναι και αυτό της καθημερινής παρακολούθησης και συντήρησης των δικτύων της. Για τον πλήρη έλεγχο και σωστή λειτουργία των δικτύων της γίνεται καθημερινή καταγραφή των ζημιών που προκαλούνται σε κάθε αγωγό έτσι ώστε ανάλογα με την συχνότητα προβαίνει στην σύνταξη μελέτης αντικατάστασης του δικτύου την οποία υποβάλει στο Δ.Σ. και μετά την έγκρισή της, στην κατασκευή του έργου που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του δικτύου με νέο. Επίσης εντοπίζει, αποκαλύπτει, και λειτουργεί τις επι μέρους βάνες διακοπής του νερού στα δίκτυα ώστε σε περίπτωση βλάβης αυτών να είναι άμεση η διακοπή του διαρρέοντος νερού.

 

Άρθρο 45ο: Ζημίες αγωγών

    Σε περίπτωση διαρροής αγωγού η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται αν προκληθούν ζημίες λόγω πλημμύρας σε γειτονικά ακίνητα που δεν πληρούν τους πολεοδομικούς κανονισμούς και διατάξεις ή επρόκειτο για ακίνητα που κατασκευάστηκαν ημιτελώς χωρίς να έχει ληφθεί η απαιτούμενη άδεια από την πολεοδομία αλλά και τα απαιτούμενα μέτρα κατά την κατασκευή τους. Επίσης η ΔΕΥΑΑ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται στα παραπάνω ακίνητα εφόσον η διαρροή επήλθε χωρίς υπαιτιότητα της αλλά ύστερα από παρέμβαση τρίτων π.χ. δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ ΟΤΑ κλπ, στους αγωγούς της ΔΕΥΑΑ.