ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Από τις αρχές του 2009 λειτουργούν τα έργα επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού.

Οι μονάδες που σαν έργα Π/Μ χρειάστηκαν επέκταση, είναι οι μονάδες πρωτοβάθμιας καθίζησης, αερισμού, δευτεροβάθμιας καθίζησης και πάχυνσης της ιλύος. Αναλυτικότερα τα έργα που κατασκευάσθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης

1

Διάμετρος: 17m

Ολικό βάθος: 2,5m

Ωφέλιμο Βάθος: 2,0m

Ωφέλιμος όγκος: 455m3

Δεξαμενές αερισμού

2

Μήκος δεξαμενής: 19m

Πλάτος δεξαμενής: 6,0m

Βάθος υγρού: 5,0m

Ολικό βάθος: 5,6m

Ωφέλιμος όγκος: 1.140m3

Κτίριο στέγασης φυσητήρων αερισμού

1

Μήκος κτιρίου: 10m

Πλάτος κτιρίου: 6m

Ύψος κτιρίου: 4,50m

Επιφάνεια κτιρίου: 60m2

Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης

1

Διάμετρος: 24m

Ολικό βάθος 2,5m

Ωφέλιμο Βάθος: 2,0m

Ωφέλιμος όγκος: 904m3

Δεξαμενή πάχυνσης ιλύος

1

Διάμετρος: 11m

Ολικό βάθος: 4,0m

Ωφέλιμο βάθος: 4,0m

Ωφέλιμος όγκος: 333m3

Οι μονάδες που σαν έργα Η/Μ δεν χρειάστηκαν επέκταση και καλύπτουν τις απαιτήσεις είναι ο μετρητής παροχής εισόδου, η μονάδα απολύμανσης και ο μετρητής παροχής εξόδου, καθώς και όλη η γραμμή επεξεργασίας ιλύος πλην της πάχυνσης.

Αναλυτικότερα τα έργα που κατασκευάσθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αντλίες αρχικής ανύψωσης λυμάτων

2

Τύπος: Υποβρύχιες λυμάτων

Παροχή: 300m3/h

Μανομετρικό: 10m

Εγκατεστημένη ισχύς: 15,5KW

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα

1

Τύπος: Κεκλιμένη

Πλάτος καναλιού: 0,75m

Βρεχόμενο ύψος: 0,60m

Άνοιγμα μεταξύ ράβδων: 15mm

Θυροφράγματα απομόνωσης εσχάρας

2

Τύπος: Αφαιρετικό, ορθογώνικου διαφράγματος

Πλάτος καναλιού: 0,75m

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ - ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Γέφυρα – ξέστρο εξάμμωσης

1

Τύπος: Παλινδρομική με αεραντλία άμμου

Πλάτος γέφυρας: 4,0m

Φυσητήρας αερισμού εξάμμωσης

1

Τύπος: Λοβοειδής

Παροχή: 250m3/h

Μανομετρικό: 5m

Σύστημα διάχυσης εξάμμωσης

1

Αριθμός διαχυτών: 5τεμ.

Παροχή εκάστου: 50m3/h

Θυρόφραγμα παράκαμψης εξαμμωτή

1

Τύπος: Αφαιρετό, ορθογωνικού διαφράγματος

Πλάτος: 1,10m

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Θυρόφραγμα παράκαμψης Δ.Π.Κ.

1

Τύπος: Αφαιρετό, ορθογωνικής θύρας

Πλάτο: 1,0m

Ρυθμιζόμενος υπερχειλιστής μερισμού

1

Μήκος υπερχείλισης: 1,0m

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Γέφυρα – ξέστρο δεξαμενής Π.Κ.

1

Τύπος: Περιφερειακής οδήγησης

Μήκος Γέφυρας: 9,60m

Πλάτος Γέφυρας: 0,80m

Εγκατεστημένη ισχύς: 0,37KW

Λοιπός εξοπλισμός: Τύμπανο ηρεμίας, Επιφανειακό ξέστρο, Χοάνη επιπλεόντων, Φράγμα επιπλεόντων, Οδοντωτός υπερχειλιστής εξόδου.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Φυσητήρες τροφοδοσίας αερισμού

2

Τύπος: Λοβοειδής  φυσητήρας θετικής εκτόπισης

Παροχή: 1549 Νm3/h

Μανομετρικό: 580mbar

Εγκατεστημένη ισχύς: 45KW

Σύστημα διάχυσης δεξαμενής αερισμού

2

Τύπος συστήματος αερισμού: διαχυτές  μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας

Αριθμός κλάδων κυλινδρικών διαχυτών μεμβράνης ανά δεξαμενή αερισμού: 18

Αριθμός συνολικών  διαχυτών  ανά δεξαμενή  216

Παροχή διαχυτή μεμβράνης

 6,9 Νm3/h

Σύστημα ελέγχου παροχής αέρα

2

Σύστημα αποτελούμενο από:

-         Αισθητήριο διαλ. Οξυγόνου

-         Μετάδότη σήματος

-         Ενδεικτικό

-         Καταγραφικό

-         Ρυθμιστική βαλβίδα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Γέφυρα – ξέστρο δεξαμενής Δ.Κ.

1

Τύπος: Περιφερειακής οδήγησης

Μήκος Γέφυρας: 13,20m

Πλάτος Γέφυρας: 1,00m

Εγκατεστημένη ισχύς: 0,37KW

Λοιπός εξοπλισμός: Τύμπανο ηρεμίας, Επιφανειακό ξέστρο, Χοάνη επιπλεόντων, Φράγμα επιπλεόντων, Οδοντωτός υπερχειλιστής εξόδου.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος

1

Τύπος: Κοχλιωτή αντλία Αρχιμήδη

Παροχή: 450m3/h

Μανομετρικό: 2.2m

Διάμετρος κοχλία: 900mm

Μήκος κοχλία: 4.410mm

Ταχύτητα περιστοφής: 54rpm

Γωνία εγκατάστασης: 38ο

Εγκατεστημένη ισχύς: 7,5KW

Θυρόφραγμα απομόνωσης θαλάμου αντλίας

1

Τύπος: Αφαιρετό ορθογωνικού διαφράγματος

Πλάτος: 1,20m

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΧΥΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αντλία τροφοδότησης παχυντή

1

Τύπος: Ελικοειδής, θετικής εκτόπησης

Παροχή: 20m3/h

Μανομετρικό: 20m

Εγκατεστημένη ισχύς: 4KW

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Ξέστρο παχυντή

1

Τύπος: Διπλό, κεντρικής οδήγησης

Μήκο: 11,0m

Πλάτος Γέφυρας: 1,40m

Εγκατεστημένη ισχύς: 0,37KW

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Σετ σωληνώσεων διακίνησης λυμάτων και ιλύος

1

Αγωγοί τροφοδοσίας, εξόδου λυμάτων και λάσπης δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης, εξόδου από αερισμό, τροφοδοσίας, εξόδου λυμάτων και λάσπης νέας δεξαμενήςδευτεροβάθμιας καθίζησης, καταθλιπτικοί αγωγοί αντλιών λυμάτων και ιλύος.

Δίκτυο βιομηχανικού νερού χρήσης

1

Πιεστικό συγκρότημα και δίκτυο τροφοδοσίας επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση χώρου και πλήση δεξαμενών.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Επέκταση πίνακα χαμηλής τάσης

1

Συμπλήρωση οργάνων και στοιχείων πίνακα σε αναμονές για νέα πεδία που υπάρχουν (επεκτασιμότητα 100%).

Πίνακες διανομής

5

Πίνακες για την τροφοδότηση νέων μονάδων.

Δίκτυα διανομής σετ

1

Δίκτυα τροφοδότησης και ασθενών ρευμάτων πινάκων και καταναλωτών.

Επέκταση συστήματος αυτοματισμού, κεντρικού ελέγχου, σετ

1

Συμπλήρωση οργάνων πεδίου και σύνδεση αναμονών σε τράπεζα ελέγχου και μιμικό διάγραμμα, όπως έχει προβλεφθεί ήδη στην κατασκευή (επεκτασιμότητα 100%).