Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

540.000.000δρχ. = 1.584.739,55€

β) ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

240.000.000δρχ. = 704.328,69€

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.500.000.000δρχ. = 4.402.054,29€

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

31/12/1992

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

65.000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

9.000 ΚΜ/Η

 

 

Β. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.812.476,24€

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.982.577,00€

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

31/12/2008

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

85.000

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

12.000 ΚΜ/Η