ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΥΑΑ)        

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΦΜ: 090072434-

Δ.Ο.Y.: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχ. Δ/νση   : Δ. Σολωμού 24-

68132 - Αλεξανδρούπολη                                

Πληροφορ. : Ταρσούδη Ερασμία

Τηλέφωνο: 25510 34233

Fax: 25510 34325                                                      

Αλεξανδρούπολη 25-02-2021

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1033

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.
 3. Το ΑΠ:45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
 4. Την υπ’αριθμ. 23/22-02-2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ (ΑΔΑ:Ψ9ΩΔΟΡΝΗ-ΒΒΥ)
 5. 5.Τον Ν.4412/2016
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4483/2017

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή :

 1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.
 2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020 της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές.
 3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης (Δ. Σολωμού 24 - 68132 Αλεξανδρούπολη).
 4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.
 5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

 α).Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β).Οικονομική Προσφορά.

γ).Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 Ν.4412 μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24- 68132 Αλεξανδρούπολη, έως και την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη ΔΕΥΑΑ, μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.
 2. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά που δεν θα υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ (61.90.0700) πλέον ΦΠΑ 24% 1.200,00 ευρώ (54.00.2990)
 3. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2020 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και του ελέγχου των δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης