ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20-01-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 244

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                       ΑΔΑ: 9Ψ3ΡΟΡΝΗ-Μ1Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης Και Αποχέτευσης 2022 – 2024 (ΟΜΑΔΑ Ε)», προϋπολογισμού 65.096,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για ολόκληρη την ομάδα. Η διακήρυξη της προμήθειας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά αναλώσιμα υλικά καθημερινής χρήσης, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, του Διυλιστηρίου και του Συνεργείου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

182126

20-01-2023

Ώρα: 14:00

20-01-2023

Ώρα: 14:00

06-02-2023

Ώρα: 13:00

10-02-2023

Ώρα: 10:00 π.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 24.01.0019 και για τον ΦΠΑ από τον Κ.Α. 54.00.2423 και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2023 και 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή χιλίων τριακοσίων ένος ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.301,92 €). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι 210 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Επισημαίνεται ότι, οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της ομάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΕΕΕΣ πατήστε εδώ.