ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 09-05-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2263

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ               ΑΔΑ: 6ΓΓΖΟΡΝΗ-ΡΣΖ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Εφαρμογής Μεθόδου Βιοενίσχυσης Στις Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης Και Φερών Έτους 2022 – 2024», προϋπολογισμού 396.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την εφαρμογή της μεθόδου βιοεξυγίανσης με την χρήση μικροοργανισμών για την μείωση της παραγόμενης ιλύος του Βιολογικού καθαρισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και Φερών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

145306

09-05-2022

Ώρα: 14:00

09-05-2022

Ώρα: 14:00

25-05-2022

Ώρα: 13:00

31-05-2022

Ώρα: 10:00 π.μ.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 61.03.0003 και για το ΦΠΑ τον Κ.Α. 54.00.2990, με 95.040,00 €, του προϋπολογισμού των ετών 2022, 2023 και 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων Εννιακοσίων Είκοσι ευρώ (7.920,00 €). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι 210 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΕΕΕΣ πατήστε εδώ.