ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 23-11-2021

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6206

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

              Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ««Προμήθεια αντλιών έτους 2021», προϋπολογισμού 49.854,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών(61.818,96 €) με Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά είδος, αποκλειστικά βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

              Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια:

  • Δύο αντλιών καθαρού νερού 800m3/h στα 4,75μ.Σ.Υ
  • Τεσσάρων εμβολοφόρων δοσομετρικών αντλιών υποχλωριώδους Νατρίου 17lt/h / 10bar
  • Δύο κυκλοφορητών ζεστού νερού 20m3/h στα 16m
  • Τριών αντλιών ανακυκλοφορίας κροκκιδωμένης λάσπης 50m3/h στα 20m

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr  με αύξων αριθμό συστήματος 143792

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-11-2021

Ώρα 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-11-2021

Ώρα 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

08-12-2021

Ώρα 12:00

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων των  δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων θα γίνει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εν λόγω αντικείμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και οκτώ λεπτών (997,08€). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. με την ανάλογη στρογγυλοποίηση, του/των προσφερομένου/ων ειδών. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα .

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-84964 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Δείτε όλη τη διακήρυξη εδώ