ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

              Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και προληπτική συντήρηση ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης και αντλιοστασίων αποχέτευσης - Εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης», προϋπολογισμού 157.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ(194.680,00 €) με Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά μόνο βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

              Συνοπτικά, αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης και των δέκα αντλιοστασίων λυμάτων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr  με αύξων αριθμό συστήματος 143469

ΠΕΜΠΤΗ

18-11-2021

Ώρα 15:00

ΠΕΜΠΤΗ

18-11-2021

Ώρα 15:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

6-12-2021

Ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων των  δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων θα γίνει την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με συναφείς υπηρεσίες.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού οκτώ τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (3.140,00€). Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα .

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-84964 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

Δείτε όλη τη διακήρυξη εδώ