ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

              Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού  Υλικού  Βιομηχανικού  τύπου Ε.Ε.Λ., Αντλιοστασίων ύδρευσης και Αποχέτευσης, Διυλιστηρίου και Ταχυδιυλιστηρίων Δ.Ε.Υ.Α.Α.», προϋπολογισμού 65.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ(81.220,00 €) με Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά ομάδα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

              Η προμήθεια αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού για τις ομάδες για τις οποίες ο αρχικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος (ομάδες Θ, Λ, Μ) για τα έτη 2022 και 2023 προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες των βιολογικών καθαρισμών Αλεξανδρούπολης και Φερών, του διυλιστηρίου πόσιμου νερού Αλεξανδρούπολης, των ταχυδιυλιστηρίων καθώς και των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Α..  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr  με αύξων αριθμό συστήματος 142256

ΤΕΤΑΡΤΗ

03-11-2021

Ώρα 15:00

ΤΡΙΤΗ

03-11-2021

Ώρα 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19-11-2021

Ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων των  δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων θα γίνει την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού χιλίων τριακοσίων δέκα ευρώ (1.310,00€). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. με την ανάλογη στρογγυλοποίηση, του/των προσφερομένου/ων ομάδων. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα .

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-84964 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

 


Δείτε όλη τη διακήρυξη εδώ