ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ              Αλεξανδρούπολη 15-04-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ        Αρ. Πρωτ.: 1858

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διονυσίου Σολωμού 24

Αλεξανδρούπολη

Τ.Κ.: 68132

Τηλ. 25510-31398

 

 

Θέμα: Μετάθεση της Ημερομηνίας Αποσφράγισης Του Διαγωνισμού Του Έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».

 

    Στις 19 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, είχε γίνει η δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» από την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 09 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

    Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί στις 15 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

    Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8 (β) του Ν.4412/2016 και επειδή ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ξεπερνούσε το 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ενέκρινε τον ορισμό επταμελούς επιτροπής για τη διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισμού.

    Με την τροποποίηση του άρθρου 221 από Ν.4412/2016 από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αλλάζει ως προς τη σύνθεσή της.

    Για το λόγο αυτό και για την εφαρμογή των παραπάνω αλλαγών, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΟΜΙΚΟΣ