ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Δον. Σολωμού 24

Ταχ. Κώδικας : 68132

Τηλ. : 25510-29823

Fαχ : 25510 -31398

e-mail : ίnfοtν@deyaaleχ.gr

Πληροφορίες : Λία Σουλακάκη

Αλεξ/πολη 10-09 -2020

ΑΡ. Πρ. : 3787

 

ΠΡΟΣ

1. ΑΣΕΠ

2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

3. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

ΘΕΜΑ : «Πρακτικό ανάρτησης Ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

 

     Οι παρακάτω υπογράφουσες : 1 ) Ερασμία Ταρσούδη Διευθύντρια της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και 2) Ευαγγελία Σουλακάκη Γραμματέας της Δ.Ε.Υ.Α.Α., προβαίνουμε σήμερα την 10-09-2020 στην ανάρτηση την υπ’. αριθ. 3729/07-09-2Ο20 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

     Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 12-09-2020 και λήγει την 2Ί-09-2020.

 

Κατεβάστε:

Πρακτικό ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020.

Αίτηση.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020.

Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικό Παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ.