ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη 09 – 08 – 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 09 – 08 – 2017 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Επιλογής που αφορούν την πρόσληψη       ενός (1) Δ.Ε. Ηλεκτρολόγου στην Αλεξανδρούπολη, ενός (1) Δ.Ε. Ηλεκτρολόγου στις Φέρρες, ενός (1) Δ.Ε. Οδηγού Φορτηγού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.Α., στο Παράρτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στις Φέρρες, καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

            Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής πίνακες :

  1. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Αλεξανδρούπολης)
  2. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Φερρών)
  3. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Οδηγών Φορτηγού
  4. Κατάταξης υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Αλεξανδρούπολης)
  5. Κατάταξης υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Φερρών)
  6. Κατάταξης υποψηφίων Οδηγών Φορτηγού
  7. Επιλογής υποψηφίου Ηλεκτρολόγου (Αλεξανδρούπολης)
  8. Επιλογής υποψηφίου Ηλεκτρολόγου (Φερρών)
  9. Επιλογής υποψηφίου Οδηγού Φορτηγού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ