ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη 28 – 07 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 28 – 07 – 2016 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Επιλογής που αφορούν την πρόσληψη       ενός (1) Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού, ενός (1) ΠΕ Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, τριών (3) Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων στην Αλεξανδρούπολη, ενός (1) Δ.Ε. Ηλεκτρολόγου στις Φέρες, ενός (1) Δ.Ε. Υδραυλικού στην Αλεξανδρούπολη, ενός (1) Δ.Ε. Υδραυλικού στις Φέρες, ενός (1) Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτη, δύο (2) Εργατοτεχνίτες (τεχνίτες οικοδόμοι), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.Α., στο Παράρτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στις Φέρες, καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

            Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής πίνακες :

 1. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Πολιτικών Μηχανικών
 2. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 3. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Αλεξανδρούπολης)
 4. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Φερών)
 5. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Υδραυλικών (Αλεξανδρούπολης)
 6. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Υδραυλικών (Φερών)
 7. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Μηχανοτεχνιτών
 8. Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Εργατοτεχνιτών
 9. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 10. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Αλεξανδρούπολης)
 11. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Υδραυλικών (Αλεξανδρούπολης)
 12. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Υδραυλικών (Φερών)
 13. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Μηχανοτεχνιτών
 14. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Εργατοτεχνιτών (τεχνίτες οικοδόμοι)
 15. Κατάταξης υποψηφίων Πολιτικών Μηχανικών
 16. Κατάταξης υποψηφίων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 17. Κατάταξης υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Αλεξανδρούπολης)
 18. Κατάταξης υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Φερών)
 19. Κατάταξης υποψηφίων Υδραυλικών (Αλεξανδρούπολης)
 20. Κατάταξης υποψηφίων Υδραυλικών (Φερών)
 21. Κατάταξης υποψηφίων Μηχανοτεχνιτών
 22. Κατάταξης υποψηφίων Εργατοτεχνιτών (τεχνίτες οικοδόμοι)
 23. Επιλογής υποψηφίων Πολιτικών μηχανικών
 24. Επιλογής υποψηφίων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 25. Επιλογής υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Αλεξανδρούπολης)
 26. Επιλογής υποψηφίων Ηλεκτρολόγων (Φερών)
 27. Επιλογής υποψηφίων Υδραυλικών (Αλεξανδρούπολης)
 28. Επιλογής υποψηφίων Υδραυλικών (Φερών)
 29. Επιλογής υποψηφίων Μηχανοτεχνιτών
 30. Επιλογής υποψηφίων Εργατοτεχνιτών (τεχνίτες οικοδόμοι)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ