ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 30/11/2018          

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5684

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                    

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., Ουζουνίδης Γεώργιος, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικών συστημάτων στα αντλιοστάσια Δ.Ε Φερών», προϋπολογισμού 39.567,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 14.09.0026 και Κ.Α. 54.00.2823 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 & 327 του Ν. 4412/2016.

            Η προμήθεια αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικών συστημάτων στα αντλιοστάσια Δ.Ε Φερών προκειμένου να παρέχουν προστασία από υπερτάσεις που προέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ η από κεραυνούς και να διασφαλίζου την εύρυθμη λειτουργία των αντλιοστασίων - γεωτρήσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Παρασκευή 14/12/2018 στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της Διον. Σολωμού 24, με ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 πμ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνα 25510-31398 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr. Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το σφραγισμένο και αριθμημένο από την Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, οδός Διον. Σολωμού 24.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.