ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 02-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4388

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης έτους 2018», προϋπολογισμού 205.390,12 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 24.01.0000 με 27.078,60€, τον Κ.Α. 24.01.0003 με 8.000,00€, τον Κ.Α. 24.01.0007 με 57.000,00€, τον Κ.Α. 24.01.0035 με 24.150,00€, τον Κ.Α. 24.01.0500 με 45.000,00€, τον Κ.Α. 62.07.9400 με 44.161.52€, και τους Κ.Α. 54.00.2423 και Κ.Α. 54.00.2990 για το ΦΠΑ με 49.293.63€, του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

                Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης επιθυμεί την προμήθεια υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και συγκεκριμένα των τμημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και του τμήματος καταναλωτών για χρήση έτους 2018. Αναλυτικότερα τα υλικά είναι απαραίτητα για την κατασκευή νέων δικτύων διανομής ύδρευσης, για την υδροδότηση νέων καταναλωτών, την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης, τις αντικαταστάσεις και επισκευές των παροχών των οικιών, την αποκατάσταση των διαρροών των αγωγών διανομής, καταθλιπτικών, μεταφοράς, του δικτύου ύδρευσης, τις επεκτάσεις αγωγών διανομής λυμάτων, τις κατασκευές φρεατίων σύνδεσης, τις κατασκευές σχαρωτών όμβριων υδάτων, καθώς και την καταγραφή του καταναλισκομένου νερού με την προμήθεια υδρομετρητών, την προμήθεια φρεατίων για την τοποθέτηση των υδρομετρητών, την προμήθεια Αναλώσιμων Βιολογικού – Διυλιστηρίου και   Ύδρευσης προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες των τμημάτων του βιολογικού καθαρισμού, του διυλιστηρίου πόσιμου νερού και της ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α...

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με αύξοντα αριθμό συστήματος 64159

ΤΕΤΑΡΤΗ

03-10-2018

Ώρα 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

03-10-2018

Ώρα 15:00

ΠΕΜΠΤΗ

25-10-2018

Ώρα 15:00

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 2% επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης αξίας των υλικών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες από την ημέρα έναρξης διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι από την αποσφράγισης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών , δηλαδή από την 31-10-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-29163, 25510-24177, 25510-84964 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε τον Προϋπολογισμό πατήστε εδώ.