ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 31-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3867

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

                Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου ΕΕΛ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΑΑ», συνολικού προϋπολογισμού 342.232,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Για την ομάδα Α, ήτοι Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 176.000,00€, πλέον 24% Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικά 218.240,00€, και για την ομάδα Β, ήτοι Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 99.993,76€, πλέον 24% Φ.Π.Α., δηλαδή συνολικά 123.992,26€. Συγκεκριμένα, η δαπάνη θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018 και 2019 ως εξής: Κ.Α. 62.07.9301 με ποσό 176.000,00 € (85.853,06 € για το έτος 2018 και 90.146,94 € για το έτος 2019), και τον Κ.Α. 54.00.2990 για το ΦΠΑ με ποσό 42.240,00 € (20.604,73 € για το έτος 2018 και 21.635,27 € για το έτος 2019), και Κ.Α. 62.07.9300 με ποσό 99993,76 € (32.043,20 € για το έτος 2018 και 67.950,56 € για το έτος 2019) και ΚΑ 54.00.2990 για τον ΦΠΑ με ποσό 23.998,50 € (7.690,37 € για το έτος 2018 και 16.308,13 € για το έτος 2019).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Για την ομάδα Α ήτοι Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού η οποία έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 63536 ο οικονομικός φορέας είναι απαραίτητο να δώσει προσφορά για κάθε είδος ξεχωριστά αλλά για όλα τα είδη. Για την ομάδα Β ήτοι Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου, η οποία έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 63537 ο οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για όποιο είδος επιθυμεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

Ο λόγος διαχωρισμού της διακήρυξης σε δύο διαδικτυακούς τόπους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι το γεγονός ότι η ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού) περιλαμβάνει υλικά τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. στο σύνολο τους, διότι πρόκειται με τη χρήση τους να αντιμετωπιστούν βλάβες απρόβλεπτες και γι’ αυτό ο προϋπολογισμός είναι απόλυτα ενδεικτικός. Υπάρχει, λοιπόν, το ενδεχόμενο να μην χρειαστεί η Δ.Ε.Υ.Α.Α. καμία ποσότητα από ένα είδος ή μεγαλύτερη ποσότητα για κάποιο άλλο είδος. Αυτή είναι η αιτία που επιθυμεί ο αναθέτων φορέας έναν μειοδότη για την ΟΜΑΔΑ Α (διαγωνισμός με α/α 63536) , διότι διαφορετικά, θα οδηγούμασταν να συνάψουμε συμβάσεις με ακριβές περιεχόμενο για κάποια υλικά τα οποία ενδέχεται να μην προμηθευτούμε ποτέ (γιατί δε θα προκύψει αντίστοιχη βλάβη) ενώ με άλλους προμηθευτές που θα έχουμε συνάψει σύμβαση μικρότερου ποσού δε θα επαρκεί το ποσό για την προμήθεια μεγαλύτερης ποσότητας, εφόσον παραστεί ανάγκη προμήθειάς τους. Αντιθέτως, η ομάδα Β, αφορά προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου που κατά τις συνήθεις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να προβλεφθεί με επιφύλαξη μεν αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς οι ανάγκες είναι σταθερές.

                H Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης για την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή πόσιμου νερού στους Δημότες αλλά και στην απρόσκοπτη και συνεχή αποχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων λειτουργεί το Διυλιστηρίου πόσιμου νερού, πέντε (5) Ταχυδιυλιστήρια των οικισμών της Άνθειας, Αετοχωρίου, Αγνάντιας, Νίψας και Λουτρών καθώς και την Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία πληθώρα μηχανημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας αφενός μεν την παροχή κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας ύδατος στους καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφετέρου δε την απόρριψη λυμάτων τέτοιων ποιοτικών χαρακτηριστικών που δεν επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Είναι λογικό και από την εμπειρία λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. πραγματικό γεγονός η εμφάνιση ενός σημαντικού αριθμού απρόβλεπτων βλαβών που απαιτούν άμεση επέμβαση και επιδιόρθωση ώστε να μην υπάρξει πολυήμερη διακοπή της παροχής πόσιμου και ασφαλούς νερού, είτε η πολυήμερη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στην θάλασσα. Επειδή ο αριθμός των μηχανημάτων είναι μεγάλος, αλλά κυρίως επειδή τα μηχανήματα (αντλίες, συμπιεστές, κινητήρες κλπ) έχουν τεράστιο κόστος κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, είναι ασύμφορο για την Δ.Ε.Υ.Α.Α. να προβεί στην προμήθεια όλου του μηχανολογικού της εξοπλισμού ώστε να το έχει εφεδρικό, όταν μάλιστα συμβαίνει σε κάποια από αυτά να μην προκύψει βλάβη ενώ σε άλλα να συμβεί συχνότερα.

Είναι λοιπόν άγνωστο για την Δ.Ε.Υ.Α.Α. ποιες βλάβες σε ανταλλακτικά η υλικά θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους, επειδή όμως αυτές προκύπτουν κάθε έτος (όχι πάντα στα ίδια μηχανήματα, η υλικά και όχι πάντα οι ίδιες βλάβες) χάνουν τον χαρακτήρα του απρόβλεπτου ( που όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς και η πιθανότητα απρόβλεπτων βλαβών ) και θα πρέπει να γίνει η αντιμετώπιση του προβλήματος με ανάθεση της προμήθειας και της αντίστοιχης υπηρεσίας επισκευής και τοποθέτησης των ανταλλακτικών, μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό όπου θα περιγράφονται κατά το δυνατόν ποιοτικά και ποσοτικά όλες οι πιθανές βλάβες και κυρίως ο μηχανολογικός εξοπλισμός των πιο πάνω εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με την αποκτηθείσα πολυετή εμπειρία της Δ.Ε.Υ.Α.Α..

Με την συγκεκριμένη προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επιθυμεί την προμήθεια, την εγκατάσταση ανταλλακτικών η υλικών και την επισκευή, του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού   εξοπλισμού (αυτοματισμοί ,πίνακες, ασφάλειες κλπ. που συνοδεύουν κάθε μηχάνημα) των εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού, του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού καθώς και των πέντε (5) Ταχυδιυλιστηρίων των οικισμών της Άνθειας, Αετοχωρίου, Αγνάντιας, Νίψας και Λουτρών, ανάλογα με τις βλάβες που θα προκύψουν για τα έτη 2018 και 2019. Παράλληλα η ΔΕΥΑΑ επιθυμεί την προμήθεια συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου που από την πολυετή εμπειρία θεωρεί ως «αναλώσιμα» και απαιτείται να έχει τη δυνατότητα άμεσης προμήθειάς τους, για την άμεση επέμβαση και αποκατάσταση βλαβών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Οι δύο ομάδες του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί σε διαφορετικούς τόπους στο σύστημα και έχουν λάβει διαφορετικό α/α συστήματος, καθώς υπακούν σε διαφορετικούς όρους διακηρύξεων και παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 23:59 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α (Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 63536

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31-08-2018

Ώρα 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31-08-2018

Ώρα 15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

23-09-2018

Ώρα 23:59

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β (Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Βιομηχανικού Τύπου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 63537

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31-08-2018

Ώρα 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31-08-2018

Ώρα 15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

23-09-2018

Ώρα 23:59

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού βιομηχανικού τύπου, ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού ή/και με την επισκευή του και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.

Εγγύηση συμμετοχής:

  • Για την ομάδα Α Προμήθεια Ανταλλακτικών Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού με α/α συστήματος 63536 απαιτείται εγγύηση ύψους το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 520,00€ ,
  • Για την ομάδα Β Ηλεκτρολογικό Υλικό Βιομηχανικού Τύπου με α/α συστήματος 63537 απαιτείται εγγύηση ύψους ίσου με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 2% επί του συνόλου του προϋπολογισμού των ειδών που επιθυμεί να προσφέρει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας.

Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, 27-09-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στα τηλέφωνα 25510-29163, 25510-37516, 25510-25504 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.