ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                

Αλεξανδρούπολη 06-07-2018

Αρ. Πρ. : 2914

     
       

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στις ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης και Φερών για δύο έτη»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση των υπηρεσιών «Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στις ΕΕΛ Αλεξανδρούπολης και Φερών» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 396.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, και για τα δύο έτη που θα βαρύνει τoυς Κ.Α. 61.03.0003 και ΚΑ 54.00.2990 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ του έτους 2018 καθώς και των ετών 2019 και 2020.

           Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά είδος προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 30-07-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,

            Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτιακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 61764

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06-07-2018

ώρα 17:00

ΔΕΥΤΕΡΑ

30-07-2018

ώρα 15:00

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς πιστοποιείται από τη χρονοσήμανση του συστήματος. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί προσφορά.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη δημοσίευση της παρούσης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του ΦΠΑ δηλαδή τουλάχιστον 7.920,00 € που θα απευθύνεται στην ΔΕΥΑΑ. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής θα είναι για τουλάχιστον 210 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. , www.deyaalex.gr

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την «Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και ΦΕΡΩΝ» με τη χρήση μικροοργανισμών,

Το αντικείμενο των αιτουμένων υπηρεσιών είναι πρωτίστως η μείωση της τελικώς παραγόμενης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αλεξανδρούπολης και ΦΕΡΩΝ, και δευτερευόντως άλλα λειτουργικά οφέλη, με τη μέθοδο της βιοεξυγίανσης - βιοενίσχυσης.

Η μέθοδος της βιοενίσχυσης με την χρήση μικροοργανισμών θα εφαρμοσθεί α) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αλεξανδρούπολης στην περιοχή Απαλού Δήμου Αλεξανδρούπολης και β) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΦΕΡΩΝ.

Η περίοδος εφαρμογής - υλοποίησης - της μεθόδου έχει ορισθεί για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.