ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 925

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου - Αισύμης Αλεξανδρούπολης » , προϋπολογισμού 715.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.02.0110 και Κ.Α. 54.00.2823 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018 και σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί μέσα στο έτος, τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

                Η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά το σύστημα αύξησης χωρητικότητας ταμιευτήρα μέσω της τεχνολογίας ελεύθερων επικαθήμενων θυροφραγμάτων στον υπερχειλιστή του Φράγματος Διπόταμου Αλεξανδρούπολης. Το σύστημα θα εγκαθίστανται στη στέψη του υπερχειλιστή χωρίς να τροποποιεί τη μορφή της, θα επιτρέπει την αύξηση χωρητικότητας του ταμιευτήρα του φράγματος από τη στάθμη +160,60 μ. στη στάθμη +162,20 μ. και θα αντιμετωπίζει με ασφάλεια την Πλημμύρα Σχεδιασμού του φράγματος χωρίς να υπερβαίνει τη Μέγιστη Στάθμη Πλημμύρας (ΜΣΠ) +163,70 μ. Επομένως δίνεται η δυνατότητα για την επαρκή κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των ήδη εξυπηρετούμενων οικισμών αλλά και για την υλοποίηση του σχεδιασμού της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης για την ύδρευση νέων οικισμών που αντιμετωπίζουν σοβαρό υδρευτικό πρόβλημα

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 290,292,330,331 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 55177

ΠΕΜΠΤΗ

08-03-2018

Ώρα 15:00

ΠΕΜΠΤΗ

08-03-2018

Ώρα 15:00

ΠΕΜΠΤΗ

12-04-2018

Ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνει Πέμπτη 19/04/2018 ώρα 12:00 ήτοι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την καταλυτική ημερομηνία.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (14.300,00) ευρώ. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνα 2551084964 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.