ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 916

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια « Προμήθεια χημικών και κροκκιδωτικών υλικών » για το έτος 2018, προϋπολογισμού 211.695,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.08.0500 και Κ.Α. 54.00.2923 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2018 και σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί η σύβαση οι πιστώσεις θα μετακυλήσουν στο προϋπολογισμό του έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά είδος προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

                Η προμήθεια αφορά την προμήθεια χημικών και κροκκιδωτικών υλικών για το έτος 2018 προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες των βιολογικών καθαρισμών Αλεξανδρούπολης και Φερών, του διυλιστηρίου πόσιμου νερού Αλεξανδρούπολης , των ταχυδιυλιστηρίων καθώς και των γεωτρήσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Αναλυτικότερα τα υπό προμήθεια υλικά είναι το υποχλωριώδες Νάτριο, ο μη ιονικός πολυηλεκτρολύτης, ο ανιονικός πολυηλεκτρολύτης ,το χλωριούχο πολυαργίλιο,ο κατιονικός πολυηλεκτρολύτης και το μεταδιθειώδες νάτριο .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121(παρ. 1α), 330,331 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 55162

ΠΕΜΠΤΗ

08-03-2018

Ώρα 15:00

ΠΕΜΠΤΗ

08-03-2018

Ώρα 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30-03-2018

Ώρα 15:00

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων θα γίνει την Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο χημικών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (4.234,00) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. με την ανάλογη στρογγυλοποίηση, του/των προσφερομένου/ων είδους/ειδών. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνα 25510-29163, 25510-25504 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.