ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 29-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4503

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                         

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α., Μυτιληνός Ευάγγελος, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ", προϋπολογισμού 17.960,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0309 και Κ.Α. 54.00.2990(ΦΠΑ), Κ.Α. 63.98.0800 (ΦΠΑ)του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2017 και τους αντίστοιχους κωδικούς του έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής μονάδος ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

         Η προμήθεια αφορά την προμήθεια ελαστικών επισώτρων μηχανημάτων και λοιπών οχημάτων προκειμένου να υποστηρίζονται οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τετάρτη 13/12/2017 στο κτήριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της Διον. Σολωμού 24, με ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 πμ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποδεδειγμένα με το εμπόριο ελαστικών επισώτρων μηχανημάτων και λοιπών οχημάτων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνο 25510-29163 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr. Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το σφραγισμένο και αριθμημένο από την Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, οδός Διον. Σολωμού 24.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Για να κατεβάσετε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.