ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                       Αλεξανδρούπολη   27-03-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                        Αρ. Πρωτ : 1234

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

         Η   Δ.Ε.Υ.Α.  του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει  ανοιχτό  ηλεκτρονικό μειοδοτικό  διαγωνισμό  κάτω των ορίων για την  εκτέλεση  του  έργου : « ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ   ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ   Δ.Ε.Υ.Α.   ΤΟΥ     ΔΗΜΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ » , εκτιμώμενης αξίας 85.000,00 € ( χωρίς τον ΦΠΑ ) , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   μόνο βάσει τιμής .

       Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν 4412/2016 . Το έργο  ανήκει στην  κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρης , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο « ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί »   της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyaalex.gr .
 1. Αρμόδιος για πληροφορίες στο τηλ. 25510 84964 , FAX επικοινωνίας 25510 31398, κ. Μπίκος Γεώργιος

 

 1. Κωδικός CPV   45232152 – 2 και   45247270 – 3

 

 1. Τόπος   εκτέλεσης του έργου : Το έργο θα εκτελεστεί   στο   Δήμο Αλεξανδρούπολης .
 1. Τίτλος έργου : « ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ   ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ   Δ.Ε.Υ.Α.   ΤΟΥ     ΔΗΜΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ »

Σύντομη Περιγραφή :  Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ασφαλών περιφράξεων   με   γαλβανισμένο   συρματόπλεγμα   και   πάσσαλους πέριξ του χώρου των αντλιοστασίων και των δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. , στην κατασκευή ανθρωποθυρίδων σε αυτές που απαιτείται , στην   κατασκευή θυρών που θα   εξασφαλίζουν την επισκεψιμότητα   των χώρων μόνο στους εξουσιοδοτημένους και υπεύθυνους υπαλλήλους   της   Υπηρεσίας, σε υγρομονώσεις   εκείνων   των εγκαταστάσεων που χρήζουν άμεσης επέμβασης , στη   μερική   καθαίρεση   των κατεστραμμένων   επιχρισμάτων, στην  κατασκευή   νέων   και   στην πλήρη   ανακαίνιση των   χρωματισμών   των τοιχοποιιών και της οροφής των κτιριακών εγκαταστάσεων   που αναλυτικά   περιγράφονται   στη   μελέτη . Tέλος   θα κατασκευασθεί   περίφραξη μήκους 480 μέτρων στο βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα του   διυλιστηρίου   πόσιμου νερού   της Αλεξανδρούπολης , αντίστοιχων απαιτήσεων και τεχνικών   προδιαγραφών με εκείνη που υφίσταται   στις εγκαταστάσεις .

 1. Διάρκεια της Σύμβασης : Η συνολική Προθεσμία εκτέλεσης του έργου, είναι έξι ημερολογιακοί μήνες ( 6 ) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΜΕΕΠ Α1 τάξη και άνω ) και που είναι εγκατεστημένα σε:
 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
 • Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 ( χρήση 305 ) του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ                            ( 1.700,00 ) ευρώ.                                                                                                                                      Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Κριτήριο ανάθεσης σης   σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή - κατά ομάδες με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ) άρθρα   315 και 95 §2 (α) του Ν. 4412/2016 .
 2.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.              

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ    

ΤΟΠΟΣ     ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥ   Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

με αύξοντα αριθμό

συστήματος 71934

   27-03-2018

   Ώρα : 11:00 π.μ.

11-04-2018

Ώρα : 08:00 π.μ.

24-04-2018

Ώρα : 13:00

 

 1. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30 Απρίλιου   2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα   10: 00 π.μ.
 1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Κ.Α. 15.02.1664 και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2018.  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 1.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ. Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 1. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου .

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ουζουνίδης   Γεώργιος

 

Για να κατεβάστε όλη τη Μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε ΤΕΥΔ Παράρτημα Α πατήστε εδώ.