C:\Users\duser\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020

C:\Users\duser\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αλεξανδρούπολη 02/03/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.                                     Αρ. πρωτ.   844

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                          

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Τεχνική Υπηρεσία

Δ/νση : Δ. Σολωμού 24 ,68100

Τηλ.: 2551084964

Φαξ: 2551031398

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» υποέργο : «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία εργασιών Υδραυλικών     με προϋπολογισμό 3.756.542,39 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και Η/Μ με προϋπολογισμό 543.748,54 € ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.404.673,41 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ( CPV 45232420-2)

  1. Αντικείμενο του έργου:

Η έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο περιλαμβάνει το εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Μάκρης ο οποίος καταλαμβάνει επιφάνεια 35 εκταρίων. Το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού της Μάκρης αποτελείται από δίκτυο αγωγών βαρύτητας και δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών και πέντε (5) αντλιοστάσια ακαθάρτων, θα καταλήγει δε σε Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό ( Κ.Α.Α.) ο οποίος επίσης θα κατασκευασθεί στο παρόν έργο. Ο Κ.Α.Α. θα οδηγεί τα λύματα σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων .

  1. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία και Θράκη       2014 - 2020", συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με κωδικό ΟΠΣ 5004184. Εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό (ΣΑ) 2017ΕΠ27510054

4.Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5.Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

6.Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 3.756.542,39 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και Η/Μ με προϋπολογισμό 543.748,54€  με συνολικό προϋπολογισμό 4.300.290,93 €   χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και που είναι εγκατεστημένα :

Α)σε κράτος μέλος της Ένωσης ,

Β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ)

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,2 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας , καθώς και

Δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 254 και της παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76( χρήση 305) Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ κοινοπραξία)

  1. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 18/04/2018 και ώρα 10:00 , ήτοι την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 71258

Ημέρα:

05/03/2018

Ώρα:

15.00.00

Ημέρα:

05/03/2018

Ώρα:

15.00.00

Ημέρα:

12/04/2018

Ώρα:

13.00.00

8.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 88.093,47 €. Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 210 ημέρες τουλάχιστον μέχρι τις 11/11/2018, η οποία απευθύνεται στο Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης.

  1. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
  2. Παραλαβή τευχών: Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.deyaalex.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30/03/2018 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 05/04/2018

  1. Λοιπές πληροφορίες : Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων Έργων άνω του ορίου , του Ν4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνο 2551084964, υπ. πληροφοριών Κος Γιώργος Ξενουδάκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο 2018-034163 Φύλλο της Εφημερίδας ΕΕ με ημερομηνία αποστολής 02/03/2018 και ώρα 09:08

Αλεξανδρούπολη 02/03/2018

 

Ο Πρόεδρος

Του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

Ουζουνίδης Γεώργιος

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνική Περιγραφή Υδραυλικών έργων

Τεχνική Περιγραφή Η/Μ έρων

Προμέτρηση

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΕΕΕΣ

Σχέδια