Εκτύπωση

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη      20-02-2018

                 Αρ. Πρ. :      679

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Διον. Σολωμού 24

Ταχ. Κώδικας : 68132

Τηλ. : 25510 – 29163

Fax : 25510 – 31398

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: κ. Χαμουρατίδου Κυριακή

 

Ορθή επανάληψη λόγω εκ παραδρομής σφάλματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «TEXNIKOY AΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

έχoυσα την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, σε   εφαρμογή   του   Ν. 3850/2010, του   Ν. 1568/1985 και   του   Π.Δ. 17/1996 , και έχουσα υπ’ όψη   την   πλήρη αδυναμία παροχής   των υπηρεσιών   Τεχνικού Ασφαλείας από το οργανικό προσωπικό της   Επιχείρησης ,

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο έχων τα εξής προσόντα:

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ή

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ή

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Να καταθέσει εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της ορθής επανάληψης της παρούσης, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, την προσφορά του σε ενιαίο φάκελο αποτελούμενη από χωριστούς φάκελους που θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής (1) και την οικονομική τους προσφορά (2) έκαστος, ώστε μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας υπηρεσίας να προβούμε στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας.

  1. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες

δ. Αντίγραφο πτυχίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος (οράτε αναλυτικά παραπάνω).

  1. Οικονομική προσφορά:

Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε 232,50 ώρες , για τον Τεχνικό Ασφαλείας, ετησίως ( βασιζόμενη στο άρθρο 21 του Ν. 3850 /2010 όπου καθορίζεται ότι απαιτούνται 2,50 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά   εργαζόμενο για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1.000 εργαζόμενους , δηλαδή 93 άτομα Χ 2,50 ώρες = 232,50 ώρες   ετήσιας απασχόλησης ) .

Η αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης εκτιμήθηκε στα 15,00 ευρώ βασιζόμενη σε τιμές, προσφορές και   συμβάσεις προηγούμενων ετών, δηλαδή η ετήσια αποζημίωσή του προϋπολογίζεται ενδεικτικά ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 232,50 ώρες Χ 15,00 ευρώ/ώρα = 3.437,50 ευρώ, πλέον 24% Φ.Π.Α. (825,00€) , συνολικά 4.262,50€ /έτος.

Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπολογίσει τις κάτωθι κρατήσεις:

Η οικονομική προσφορά πρέπει να γραφεί ολογράφως και αριθμητικώς, σε περίπτωση διαφωνίας των ποσών δεκτή γίνεται η τιμή ολογράφως.

Στη Σύμβαση που θα συναφθεί δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α.

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι οι αναφερόμενες στην σχετική νομοθεσία (Ν.3850/10, Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, όσων συμμετεχόντων καταθέσουν ορθώς και προσηκόντως τη προσφορά τους.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.262,50€ /έτος και πρόκειται να καλυφθεί από τους ΚΑ 61.01.0200 και τον 54.00.2990 του προϋπολογισμού του έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού των έτους 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ